Titan Airways Boeing 767-33AER G-POWD operated theĀ EI137/EI136 Dublin – Boston rotation today.